NL

Laatste nieuws

Oproep monitoring luchtkwaliteit

CO2 uit rookgassen Slechte luchtkwaliteit in de serre?... breng het samen in beeld!
Glitch

Infoflyer ToBRFV

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, uit de familie van de Tobamovirussen, is een relatief nieuw virus. Het komt reeds voor in verschillende landen, nu wordt verwacht dat het ook in België zal opduiken. In bijgevoegde flyer vindt u achtergrond bij het virus, symptomen en maatregelen.

Update juni 2019: In de flyer werden suggesties opgenomen voor hygiënemaatregelen en wat te doen bij besmetting.

Update oktober 2019: Vanaf 1 november wordt ToBRFV als quarantaine-organisme beschouwd.

Historiek

historiekDe stichtingsakte van het Proefcentrum Hoogstraten werd ondertekend op 03.03.1955 en op 24.06.1956 werden de eerste kleine gebouwen van het Proefcentrum Hoogstraten officieel ingehuldigd. De gronden werden in een erfpacht ter beschikking gesteld door de heer Stas de Richelle.

In 1963 werd het eerste kassencomplex gebouwd en tien jaar later werden deze serres uitgebreid. Op het Proefcentrum Hoogstraten werd in die periode aandacht besteed aan verschillende teelten. De teelt van aardbeien in al zijn teeltonderdelen kreeg veel aandacht maar ook het onderzoek m.b.t. zacht fruit was sterk vertegenwoordigd (zwarte bessen, rode bessen, bramen, frambozen, blauwe bessen,…). De augurkenteelt was tevens in volle opmars en vormde samen met de teelt van aardbeien de hoofdteelt op de bedrijven.

historiekVanaf 1967 deed het wetenschappelijk onderzoek zijn intrede op het Proefcentrum Hoogstraten. Er werd een ondersectie opgericht van het Comité voor Onderzoek op Aardbeien ( Sektie II – I.W.O.N.L.). Dit onderzoek zorgde voor een extra dimensie waardoor tal van problemen in diverse teelten op een meer fundamentele wijze konden aangepakt worden. De basisbetoelaging van het Proefcentrum Hoogstraten werd uitgevoerd door het Ministerie van Landbouw, Dienst land- en tuinbouw.

In de loop van de jaren ‘70 en ‘80 werden de serres verder uitgebouwd en deden ook de plastiek tunnels hun intrede op het Proefcentrum Hoogstraten. Het administratiegebouw werd uitgebreid, zodat lessenreeksen en studieavonden voor een groter publiek ook op het Proefcentrum Hoogstraten konden gehouden worden.
historiekIn 1991 werd het Proefcentrum Hoogstraten totaal vernieuwd. De bestaande serres en het administratiegebouw werden vervangen door een moderne infrastructuur en aangepast aan de eisen van het onderzoek. In die periode ging de aandacht in het onderzoek vooral uit naar de teelt van aardbeien in al zijn teeltvormen, de teelt van tomaten en de teelt van augurken onder glas en in volle grond. In mindere mate ging de aandacht uit naar de teelt van frambozen, rode bessen en forcerie asperges. Geleidelijk aan werd vastgesteld dat de bedrijven zich verder gingen specialiseren in de teelt van aardbeien of de teelt van glasgroenten. Het kleinfruit op het Proefcentrum Hoogstraten moest plaats ruimen voor meer specifiek onderzoek in de bovengenoemde teelten. In deze periode werd eveneens gestart met de contractuele voorlichting in de teelt van aardbeien.

historiek Meer en meer wordt het onderzoek op het Proefcentrum Hoogstraten projectmatig aangestuurd. Vanaf 2003 gebeurt de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het IWT. Vanaf dat ogenblik valt de werking en betoelaging van de praktijkcentra, waaronder het Proefcentrum Hoogstraten, volledig onder de diensten van de Vlaamse Overheid, meer bepaald de dienst ADLO (Agentschap Duurzame Landbouwontwikkeling).

Door het projectmatig onderzoek is de personeelsbezetting de jongste jaren erg toegenomen op het Proefcentrum Hoogstraten. Er dienden daarom aanpassingen historiekuitgevoerd te worden aan het administratiegebouw. Daarom werd een driedelig investeringsdossier opgemaakt en uitgevoerd. Het eerste deel omvatte de uitbreiding van het administratief gebouw (2010). De vernieuwing van 1.5 ha serrecomplex werd uitgevoerd na het goedkeuren van het tweede deel van het investeringsdossier (2011). Op 16 december 2014 heeft Proefcentrum Hoogstraten het erfpacht van de gronden kunnen afkopen, waardoor het centrum nu zelf eigenaar is van het domein. Binnen afzienbare tijd zal tenslotte overgegaan worden tot de plaatsing van een WKK installatie om de energieproblematiek onder controle te kunnen houden.

Door permanent investeringen uit te voeren met behulp van de Vlaamse Overheid, de telers en provincie is het Proefcentrum Hoogstraten er in geslaagd om een uiterst moderne onderzoeksinstelling uit te bouwen ten behoeve van de telers.

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*