NL

Life Aclima

Life ACLIMA zet in op waterbeschikbaarheid om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken

 

De komende 5 jaar gaan een heleboel partners aan de slag om een brede waaier aan technologieën, managementstrategieën en maatregelen te demonstreren op de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Deze demonstraties zullen de land- en tuinbouwers aantonen dat er verschillende mogelijkheden zijn om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijf duurzaam te verhogen. Dit door te focussen op 5 pijlers:

  • waterbesparing, 
  • verhogen van hemelwatergebruik, 
  • inzetten op waterinfiltratie, 
  • waterhergebruik en 
  • aanwenden van externe waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties.  

Het Life ACLIMA consortium bestaat uit 9 Vlaamse partners, elk met een eigen specifieke expertise. Het zwaartepunt ligt bij de 4 partners van AGHRANT, de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Het proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij staan met innovatief onderzoek in direct contact met de belangrijkste doelgroep: de professionele land- en tuinbouwbedrijven van vandaag en morgen. De praktijkcentra ondersteunen bedrijven actief in de teelt van groenten, aardbeien, voedergewassen, melkvee en pluimvee.  

De andere projectpartners zorgen voor de inbreng van expertise uit andere domeinen of trajecten. Zo is Aquafin betrokken bij het inzetten van afvalwater van RWZI’s voor de irrigatie van vollegrondsgroenten en de hydroteelt van paprika. POM Antwerpen en de dienst Landbouw van Provincie Antwerpen zorgen voor de aansluiting bij het Vlaamse Waterlandschapsprogramma en hebben een sleutelrol in de replicatie van resultaten in de land- en tuinbouwsector. Zij staan in de eerste lijn bij de begeleiding van bedrijven die investeren in de ontwikkeling van hun bedrijf en zorgen voor een ruimere communicatie naar  diverse actoren doorheen de ganse landbouwketen.


Sumaqua staat in voor het simuleren en het monitoren van de impact van de klimaatadaptieve maatregelen op bedrijfsniveau en op regionaal niveau.En het Regionaal Landschap Rivierenland slaat dan weer de brug naar de diverse ecosystemen op het platteland en staat in voor de landschappelijke integratie. En het Regionaal Landschap Rivierenland slaat dan weer de brug naar de diverse ecosystemen op het platteland en staat in voor de landschappelijke integratie. 


Naast demonstraties wordt binnen Life ACLIMA ook sterk de focus gelegd op klimaatadaptatietrajecten waarin geïnteresseerde land- en tuinbouwers actief begeleid zullen worden en beroep kunnen doen op de expertise van de consortiumleden voor de implementatie van de verschillende technologieën en best practices op bedrijfsniveau en bedrijfsoverstijgend niveau. 

 

 

‘Dit project wil land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen om op eentoekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden
op de toenemende waterbehoefte en dalende waterbeschikbaarheid als gevolg van de klimaatverandering.

Projectpartners:Proefcentrum Hoogstraten, Proefstation voor de Groenteteelt, Aquafin NV, Provincie antwerpen Dienst Landbouw-en plattelandsbeleid, APB Hooibeekhoeve, Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM), Evap Proefbedrijf Pluimveehouderij, Regionaal Landschap Rivierenland, Sumaqua

 

contactpersoon Proefcentrum Hoogstraten: lotte.similon@proefcentrum.be
contactpersoon communicatie (lies.cambie@provincieantwerpen.be en robby.sallaets@proefstation.be)

contractnummer: LIFE20 CCA/BE/001720


 

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.